donderdag, februari 27, 2014

WERKGROEP KIERKEGAARD Verslag van de bijeenkomst van 31 januari 2014.
Aanwezig: Noël Melis, Gisele Peeters, Paul Plompen, Hedwig Van Damme, Rit Van              den Bergh, Fientje Van Otten.

            Verontschuldigd: Sam Landuyt, Chris Vonck.


Om enigszins op te schieten met het lezen van het moeilijke boekje “Denken en zijn” werd overeengekomen tijdens de vergadering van de maand december van vorig jaar dat we als werkmethode zouden opteren voor het stellen van vragen over datgene wat in de teksten niet altijd meteen duidelijk is. En zo gebeurde het ook; mij leek het een goeie methode om een diepgaande, efficiënte discussie op gang te brengen en samen na te denken over datgene waarmee we moeite hebben om het te begrijpen.

De thema’s die aan bod kwamen leken vrij uiteenlopend: van een ontleden van de betekenis van het begrip “hartstocht”, waarvan “de hoogste potentie is zijn eigen ondergang te wensen” (p.23) over “de abstracte reduplicatie van de waarheid” waarbij de “waarheid gezien wordt als iets voltooid, de overeenstemming tussen denken en zijn is abstract gezien immers altijd af omdat het begin van het worden precies in het concrete ligt waarmee de abstractie abstract geen rekening houdt” (p.43). In feite liepen de thema’s toch niet zo ver uiteen als het soms lijkt want alle draaien ze rond de vraag naar de waarheid: wat is waarheid? wat is denken? wat is zijn en wat is werkelijkheid en welke is de verhouding tussen deze abstracte termen in concreto?

Vandaar de vraag ook naar de geschiedenis en hoe met “feitelijkheid” wordt omgegaan, waarbij Foucault een illustratie was. Hij was degene die erop wees dat wat over geschiedenis neergeschreven werd meestal gebeurde vanuit de visie van de machthebbers. In “Les mots et les choses” (1966) en in “L’archéologie du savoir” (1968) ontwikkelt hij het begrip ‘Epistémè’, wat voor hem betekent het geheel van kennis en wetenschap in een bepaalde periode en hoe de onderlinge samenhang ervan wordt ervaren. Wanneer een “epistemische breuk” optreedt verandert de “orde der dingen” of het conceptueel kader. Dat dergelijke “breuken” belangrijk zijn bij het bestuderen van geschiedenis is dus overduidelijk.

Het gaat hier wel degelijk om epistemologische kwesties: hoe ken ik of hoe kennen wij de werkelijkheid en wat is de werkelijkheid? Voor Kierkegaard is de waarheidsvraag echter geen epistemologische aangelegenheid, (traditioneel gezien is het dat wel), omdat hij enkel in waarheid kan 'geloven' en omdat geloven een individuele performatieve daad is. Men kan dus volgens Kierkegaard, enkel 'in de waarheid staan' en dit heeft te maken met ethische en religieuze motieven (niet zozeer op niveau van religie A maar op niveau B: waarheid is een attitude, geen weten). Het hangt er dus maar van af hoe men in religie A staat.

Het fragment over “bidden in onwaarheid” (p.53) dat onze aandacht trok was eerder een verhelderend voorbeeld van Kierkegaards eigen vooropgesteldheid:  hij wil aantonen dat men ook ”in onwaarheid tot de ware God kan bidden” en omgekeerd dat “wanneer men met de gehele hartstocht  van de oneindigheid bidt terwijl zijn blik op een afgodsbeeld rust” toch “in waarheid tot God kan bidden” en hij zich dan de vraag stelt: “waar is dan de meeste waarheid?” Eigenlijk kan hij het begrip 'ware god' hier niet hanteren omdat hij zich op dat ogenblik wél op een epistemologisch standpunt plaatst en is dit voorbeeld volledig absurd terwijl het wil verduidelijken.

We hebben het ook over Jung gehad: eerst dient men wetend te worden , een persoonlijkheid, een “ik”, om vervolgens “onwetend” te kunnen worden, en tot “evenwicht” te brengen wat aanvankelijk door “overgewicht” werd scheefgetrokken.

Het ‘praktisch’ besluit van deze diepgaande gesprekken was: verder lezen van p.56 tot 68 en onze vragen en bedenkingen formuleren op de volgende bijeenkomst, zoals altijd gepland op de laatste vrijdag van de maand, nu 28 februari 2014 – om 16.00 u in de Faculteit.

Tot dan,
Fientje Van Otten,    
wier geheugen opgefrist werd door Rit en Hedwig, waarvoor dank.

Next meeting: Friday, 28th February 2014 – 16.00 h. in the Faculty. We continue to read from p. 56 to 68.

zondag, februari 09, 2014

WERKGROEP KIERKEGAARD Verslag van de Bijeenkomst van 20 DECEMBER 2013Aanwezig / Present:  Sam Landuyt, Noël Melis,, Gisèle Peeters, Hedwig Van Damme, Rit Van den Bergh,   Fientje Van Otten, Chris Vonck.   
Afwezig en verontschuldigd / Absent and Excused: Lydia Bonte, J.L. Bogaerts, Jan Gysen, Levi Matuszczak, Paul Plompen, Viviene Van Kampen.
Het boek dat we lezen is:
S. Kierkegaard: Denken en Zijn. Afsluitend onwetenschappelijk naschrift tot De wijsgerige kruimels. Hoofdstuk 2: de subjectieve waarheid, de innerlijkheid, de waarheid is de subjectiviteit.      Vertaling dor Gerard Rasch, inleiding en annotaties door Teddy Petersen.
                Op  het secretariaat van de FGV kan een ‘werkkopie’ besteld worden die u  toegezonden wordt voor 8 EURO  (onkosten!). Tel.  +32  (0)3 830 51 58.

De Bijeenkomst:
  1. Verslag bezoek Chris Vonck, rector FVG. aan de universiteit en haar bibliotheek  van  Saoedi-Arabië.
  2. Nabespreking van het boek van Luc Anckaert: Abraham en Odysseus, over Belofte, nostalgie en geweld.  Averbode 2013.  Naar aanleiding van de voordracht in het Instituut voor Joodse studies (IJS). 
  1. De bijeenkomst zelf. Het is moeilijk precies te omschrijven waarom we in de Werkgroep er sinds enkele keren niet toe komen de teksten van Kierkegaard te lezen. We vallen steeds terug op vragen en ondervragen van de ons omringende actualiteit en onze eigenste reacties/reflecties erop. We doorlopen allerlei toestanden, van opvoeding van de kinderen, reacties van de jeugd, de media, de diepgaande veranderingen in mentaliteit en perceptie die we menen te constateren in onze omgeving. Is het zo, is het reëel of stellen we ons maar iets voor?  We vragen ons af of het de ouderdom is (van ons natuurlijk!) dan wel of er echt zo veel en zo snel verandert. Een kwalitatieve sprong, zoals Kierkegaard zou zeggen? We menen het te zien, onder alle voorbehoud natuurlijk.
-          Opvallende vroegrijpheid/wijsheid van de kleinsten: snelle geesten, indringende vragen, ongevoelig voor straf of voor gelijk welke  intimidatie van ouders of gezag. Alleen argumenten van uit  eigenste oprechte gevoelens worden gehoord en hebben effect.
-          Geen binding meer met de geschiedenis. De contouren van het historisch bewustzijn op de achtergrond lijken vergaan.
-          Ridzoombewustzijn van de jeugd: geen diepgaand gewroet meer in de lagen van  het onbewuste, de familiale bindingen of in de lagen waar filosofie en religie opgevouwen liggen te wachten, maar exploratie in horizontale richting naar overal en nergens, op zoek naar geestesgenoten, dikwijls  vluchtige contacten waarbij elk toch er het zijne van maakt.
-          Verdwijnen van de impact van godsdienst en filosofie of ideologie, humanisme inbegrepen, politieke partijen en/of sociale bewogenheid, vaderlandsliefde of binding met de ouders of ouderschap. We zijn één grote supermarktconsumentengemeenschap, waarin marketing, functionaliteit en koopkracht de grote troef zijn.  
-          Gebrekkige ontwikkeling van huwelijksbinding en van het ouderschap. De kennis/wetenschap  ervan dient opgezocht in boeken en wordt niet meer overgedragen via genen en opvoeding ervan, zo lijkt het wel.
-          Individualisme in plaats van individualiteit. Subjectivisme in plaats van subjectiviteit van gemoed en inborst/hart. Of verwarren, verwisselen van subjectiviteit en individualiteit met hun egotische vorm ervan.
-          Ontkenning, angst en zelfs weerzin  van elke dimensie van werkelijkheid/ wezenlijkheid dan wat ligt tussen conceptie en dood. De mens als levend organisme, met biotoop aarde.
     
Kan Kierkegaard ons komen helpen? Kan hij ons nog helpen?

Volgende bijeenkomst: 31 januari 2014, 16.00 u.            

                                                                                                                                  S. Landuyt

Next meeting January 31th, 2014  – 16.00 H..

The Book we  read and refer to:
S. Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments. Chapter 2
                (We read the Dutch translation: Denken en Zijn.  Hoofdstuk 2: de subjectieve waarheid, de      innerlijkheid, de waarheid is de subjectiviteit. Translation by Gerard Rasch, introduction and annotations by Teddy Petersen.)
The meeting of December20th 2013.
Attracted by some magic light in the night we proceed our exploration of… our actual social/mental world neglecting to read the comments of our spiritual mentor Søren  Kierkegaard. With some stupefaction we look at the new generation of children  and youngsters, the lack of intimidation with which they tackle the world at home and at school, the common sense of direct feelings with which they answer their parents, teachers, police officers, the lack of historic conscience and/or Ueber-Ich dogmatic all at once. What happens to the world of the mind?
Functionality in lack of creativity and engagement. Rhizome consciousness in a horizontal exploration of the society and a world of arts and business at once.
A supermarket consumer society with marketing as its religious or philosophical wisdom.

In the meantime there are still more NGO workers at risk in war zones than missionaries in the good old days.  Freedom fighters run for war and peace at once, without knowing well the difference at all. Small initiatives of generosity and naïve spontaneity emerge everywhere and disappear as soon as they become the new stars at the horizon.

Are we becoming old and outdated? Or is our ancient society lying at state and are we facing a brand new human consciousness in a turbulent society in transition?

Can Kierkegaard come and help us? Can he help us anymore?
_____________________
To become an active member of the Working Group Kierkegaard,  attend the monthly meetings  and receive our reports, please send us your contribution  fee: 15 EURO,  on  account number:
BE47001136421280
                                                                              IBAN: GEBABEBB
                                                                              VZW FGV, Bist 164, BE2610 Wilrijk-Antwerp.
If you prefer you can also take the  virtual way:
and send us by mail your comments, questions, invitations for meetings, information about translations in any language or about recent publications of some Works from Kierkegaard. www.werkgroepkierkegaard.blogspot .be
On request you will receive by mail our monthly report of the Meetings and other news about  our philosopher as well as about our activities.   
                                                                                                              Sam Landuyt/Fientje Van Otten.