zaterdag, april 19, 2014

WERKGROEP KIERKEGAARD Verslag van de Bijeenkomst van 28 maart 2014.Aanwezig / Present:  Sam Landuyt, Noël Melis, , Paul Plompen, Hedwig Van Damme, Rit Van den Bergh,   Fientje Van Otten, Chris Vonck.   
Afwezig en verontschuldigd / Absent and Excused: Lydia Bonte, J.L. Bogaerts, Jan Gysen, Levi Matuszczak, . Gisèle Peeters.

Nieuwe Boeken:  voorstelling publicatie:
Prof. Dr. Johan Taels (UA) zal op 25/4, 17u  in de U-Residence, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 te Brussel  (VUB-campus)  de publicatie voorstellen van STADIA OP DE LEVENSWEG, uit de reeks KIERKEGAARD WERKEN.  Hij zal er spreken over:   
   
Wat het betekent een mens te zijn. Kierkegaard over passie, reflectie en existentie.

Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
Een delegatie van de Werkgroep zal de voorstelling bijwonen.  We vragen de leden die interesse hebben af te spreken met elkaar om de gezamenlijke reis te plannen.

De bijeenkomst: We stellen elkaar vragen over de bladzijden 68 tot 80. We hebben ook een kopie gekregen van Wijsgerige Kruimels, bladzijden 106 – 117. Het zijn de bladzijden waarnaar K. zelf verwijst in zijn werk Denken en Zijn.

Kierkegaard stelt in deze bladzijden 68-80 de speculatie tegenover het geloven en meteen ook uiterlijkheid of objectiviteit van het meetbare, onderzoekbare, optelbare, berekenbare (cf ‘speculatie’ op de beurs?)  tegenover de ware subjectiviteit (dat geen subjectivisme is) en de innerlijkheid van de individualiteit (die geen individualisme is) en waarin de waarheid te vinden is en ook de beslissende act van geloven te stellen is. Geloven is immers beslissen. 

De ‘absolute paradox’ wordt niet opgeheven, maar wordt begrepen in de subjectiviteit van de innerlijkheid, in aanvaarding en verzoening.

Verklaren is niet ‘verbeteren’ is geen objectiverende wetenschap, maar het duister verminderen.

Het getal of wat meetbaar en optelbaar is behoort tot de kwantiteit, een categorie  van alle zijnden. De subjectiviteit is van de categorie van de kwaliteit/hoedanigheid en wordt  gesteld en gekend in ontmoeting en geloven (Godsgeloof) en behoort tot de categorie van waarde en waardigheid van alle (levende) zijnde. De intrinsieke, unieke waarde en waardigheid van elke individuele mens is een voorbeeld, van deze laatste categorie, voelbaar vooral voor diegene van wie de waarde en waardigheid ontwaard of verniet wordt…

Vergeten we echter niet dat elke mens op aarde een afzonderlijk existerend wezen is en dat het wezenlijke voor de mens ‘de innerlijkheid in de existentie’ moet zijn. En dat ‘God de oneindige is die eeuwig IS’. Objectiviteit is voor het existerende wezen dat de mens nu eenmaal is enkel approximatief te vinden in juistheid, rekenen, speculatie. Waarheid wordt gevonden, ontdekt in de  beslissing in de innerlijkheid.

Het is het overdenken waard voor elke empirische wetenschapper, maar ook voor elke filosoof en speculatieve theoloog (als die er nog zijn). Het is echter geen kwestie van of/of maar van en/en van elk zijnde. Elk is te meten en/of te waarderen op zijn eigen wijze. Geen machtsgreep van de ene categorie over de andere, dan krijgen we de vrede van het hart terug en kunnen hem doorgeven aan elkaar.

Volgende bijeenkomst: 25 april: voorstelling te Brussel van STADIA OP DE LEVENSWEG door prof. Dr. Johan Taels.
Zie voor nadere info op onze Blog: www.werkgroepkierkegaard.blogspot.com

Voor de bijeenkomst van 23 mei  lezen we Denken en Zijn tot het einde toe…

S. Landuyt
-------------------------------------------------
Next meeting: April 25th. 17h: presentation of STADIA OP DE LEVENSWEG, Dutch version, in the series of KIEKEGAARD WERKEN.
-           Presentation: Prof. Dr. Johan Taels.
-          Location: U-Residence, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussel  (VUB-campus).
The meeting of May 23th. 16h: we read and prepare our questions for the complete work DENKEN EN ZIJN…

S. Landuyt

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

■ Vrijdag 25 april 2014 om 17 uur in U-RESIDENCE Generaal Jacqueslaan 271 (VUB-campus) - 1050 Brussel

Dhr. Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad,
neemt daarbij het eerste exemplaar in ontvangst.

Redactieraad Kierkegaard Werken
Uitgeverij Damon & Centrum voor Ethiek en Humanisme (VUB)
nodigen u van harte uit op de boekpresentatie van de
nieuwe uitgave in de reeks Kierkegaard Werken:
STADIA OP DE LEVENSWEG

■ 17u00 Verwelkoming en opening door Prof. Dr. Karl Verstrynge (VUB)
■ 17u10 Toespraak door Prof. Dr. Paul De Knop, Rector VUB
■ 17u20 Voordracht door Prof. Dr. Johan Taels (UA):
Wat het betekent een mens te zijn.
Kierkegaard over passie, reflectie en existentie
■ 18u00 Overhandiging eerste exemplaar aan Voorzitter Herman Van Rompuy
■ 18u10 Toespraak door dhr. Herman Van Rompuy
■ 18u20 Afsluitend woord
■ 18u30 Receptie

De toegang is vrij, maar gelieve u wel te registreren via info@damon.nl, uiterlijk op 15 april 2014
Redactieraad Kierkegaard Werken

www.kierkegaard.be www.ethu.be www.damon.nl

WERKGROEP KIERKEGAARD Verslag van de Bijeenkomst van 28 februari 2014.


Aanwezig / Present:  Sam Landuyt, Noël Melis, Gisèle Peeters, Hedwig Van Damme, Rit Van den Bergh,   Fientje Van Otten, Chris Vonck.   
Afwezig en verontschuldigd / Absent and Excused: Lydia Bonte, J.L. Bogaerts, Jan Gysen, Levi Matuszczak, Paul Plompen.
In memoriam;
Op 21 februari jl. dienden we afscheid te nemen van Vivienne Van Kampen, echtgenote van wijlen André Vermaut. Na het heengaan van André in 2011 was ze meer dan twee jaar een aangename en aandachtige medewerker van onze Werkgroep en waardeerde erg onze geanimeerde en ‘geleerde’ gesprekken. Uiteindelijk werd haar een chronische ziekte fataal. Ze heeft het allemaal moedig gedragen en onder ogen gezien. We waren talrijk aanwezig op de intieme plechtigheid van de uitvaart.
We zullen je missen Vivienne! Doe de groeten aan André!
Nieuwe Boeken:
-          Hugh Ryper, The Joy of Kierkegaard. Essays on Kierkegaard as a biblical Reader. Equinox, Sheffield Oakville, 2011.
-          Vincent Delecroix, Ce qui est perdu. Gallimard, 2006.
De Bijeenkomst: Er worden vragen gesteld en er wordt druk van gedachte gewisseld.
-          Over kennen en herinneren. “Elk kennen is een herinnering”. K. schrijft (pag. 57): “volgens Socrates is de eeuwige wezenlijke waarheid geenszins paradoxaal op zichzelf, maar alleen door de betrekking tot een existerende (mens? waarheid? S.L.) Dit wordt uitgedrukt in een andere stelling van Socrates: dat elke kennen een herinneren is. Deze stelling duidt het begin van de speculatie aan, maar daarom ging Socrates er ook niet mee verder, deze werd in wezen platonisch. Op dit punt slaat de  weg af en accentueert Socrates wezenlijk het existeren, terwijl Plato, die dit vergeet, zich in speculaties verliest; De oneindige verdienste van Socrates  is juist dat hij een existerende denker was, geen speculant”. (pag. 58).
Daarmee was in de geschiedenis van de filosofie de bifurcatie gesteld. Kierkegaard neemt de draad van Socrates weer op tegenover de speculanten van het ‘systeem’ zoals hij ze zal noemen.
K. heeft het hier over het verleidelijke van de ‘ontologisering’ waarvoor Socrates niet, maar Plato wel bezweek en waartoe we allemaal de neiging hebben. We beschikken nu eenmaal over het woord ‘zijn’ in ons taalbestek. Maar Kierkegaard wil ook Socrates voorbijsteken die al te vroeg halt houdt bij de herinnering en wat een bron voor breideloze fantasieën ( = ‘speculatie’) kan worden. Speculeren op de beurs of speculeren in de logica, het kan allebei leiden tot een ‘bubble’. .
.
-          Over  Hartstocht: “de hoogste potentie ervan is zijn eigen ondergang te wensen (pag. ) Wat doe je met de vaststelling dat ‘je eigen ondergang wensen’ iets autodestructief is en dus kwaadaardig? Het blijven toch altijd levende wezens, mensen, die wensen en niet de  woorden of begrippen of strevingen als dusdanig?! 
-          We missen een aantal verduidelijkingen die naar ‘Wijsgerige Kruimels’ verwijzen: pag. 106 – 119. 
-          Over ‘goed en kwaad’ of  de vaak ondoordachte consequenties van het relatief  stellen van de begrippen van goed en kwaad. Een relativering die vaak wel een theoretische beaming verwerft ,maar zelden in de praktijk een toepassing vindt. “Objectief gezien is er geen oneindige beslissing en dus is het objectief juist dat het verschil tussen goed en kwaad met de grondstelling van de tegenspraak opgeheven is en daarmee ook het oneindige verschil tussen waarheid en leugen (pag. 55). Maar weer eens: we moeten het eerst eens zijn over de kwestie of de kwaliteiten  ‘goed’ en ‘kwaad’  gelijkwaardig, maar elkaars tegengestelde zijn. En dan zitten we in het gebied van gnosis en gnostiek te zoeken of… in de aberraties van de logica, die zich waagt op het gebied van de kwaliteit of waarde en waardigheid en daar eigenlijk niet meer te maken heeft dan de man op het voetbalveld  die vooraf de kalklijnen moet trekken en daarna, als de spelers beginnen,  aan de kant gaat staan toekijken.
-          Over “de eeuwige waarheid is in de tijd ontstaan”. Dit is de paradox. (pag. 60 – 62.).Het is ook het absurde. Is de eeuwige waarheid dan als ‘eeuwige Waarheid’ “ontstaan in de tijd dat God geworden is, geboren, opgegroeid enzovoort, geheel geworden is als de afzonderlijke mens, niet van een ander mens te onderscheiden, want alle directe herkenbaarheid is presocratisch heidendom en, Joods gezien, afgoddienst” (pag. 62). K. redeneert hier even, bij wijze van spel, zichzelf dood om aan te tonen hoe absurd het is om wat subjectiviteit is, innerlijkheid,  hartstocht als drive/stuwende energie van de innerlijkheid, individualiteit en existentie te willen bemeesteren, beredeneren, beschrijven, bepalen en zelfs benaderen met objectiviteit en alle logische trukken van de foor, waarvan  een radicaal ‘geloof’ in het relativisme en nihilisme de laattijdige vruchten zijn ...
-          Over “de oneindige hartstocht van de innerlijkheid en de objectieve onzekerheid. Deze tegenspraak is het geloof” (pag.56). Toegegeven, dit is al beter en eerlijker.

Volgende bijeenkomst: 28 maart 2014, 16u
We lezen verder in Denken en Zijn tot pagina 80 en we bereiden een drietal vragen voor over zaken  die we niet begrijpen. (zal heus niet moeilijk zijn).       
                                                                                             
S. Landuyt

Next meeting March 28th , 16.00 H.

In Memoriam

We remember our dear Vivienne Van Kampen, who we had to say goodbye for ever on February 28th. Adieu Vivienne and much greetings to André, also our co-member for many years, who died two years ago.

The next meeting
Next meeting we will read ‘Denken en Zijn’ till page 80. The participants prepare some questions about these far from easy pages of our author…
The summary of our proceedings at the Meeting of February 28th  will follow in few days.

S. Landuyt