woensdag, januari 26, 2011

Verslag Bijeenkomst van17 december 2010

Aanwezig: Lydia Bonte, Sam Landuyt, Noël Melis, Paul Plompen, Rit Van den Bergh, Bavo Van Eesbeeck, Fientje Van Otten, Chris Vonck.
Afwezig en verontschuldigd: Jan De Wachter, Jan Gysen, Levi Matuszczak, , Gisèle Peeters, Hedwig Van Damme, Aad Van der Perk, André Vermaut.

We gaan verder met de bespreking van Hoofdstuk I van Het Begrip Angst. In dit hoofdstuk tracht K. de verschillende begrippen te definiëren, zoals ze in ons onderwerp zullen te pas komen. Het gaat om begrippen zoals: de eerste zonde, onschuld, zondigheid, angst, “angst als vooronderstelling van de erfzonde, die het spoor terug volgend, de erfzonde verklaart in de richting van haar ontstaan”. Meteen worden aanverwante of dialectisch tegengestelde begrippen verhelderd, zoals vrees tegenover angst, onwetendheid tegenover onschuld, onmiddellijkheid van uit de logica tegenover onschuld uit de ethica, de kwantiteit en de kwalitatieve sprong enz.. Soms raakt K. zelf wat verloren in zijn begripsbepalingen, bvb over de onwetendheid. Soms lijkt hij ook wat te veel betrokken bij zijn spiegelgevecht met de filosofie van Hegel. Maar algemeen gesproken leiden zijn omschrijvingen toch tot een uitklaring van de begrippen die hij verder zal gebruiken in dit wel uiterst moeilijke benaderen van de toestand van oerzonde en oerzondigheid.

Uitspraken zoals: “ Op ieder moment is het individu zichzelf en de mensheid. Dat is de volmaaktheid van de mens als toestand gezien” klinken wel goed en zijn ook filosofisch verhelderend voor wat betreft de zondigheid als toestand van de zonde-van-allen-in-Adam en ze geven in feite ook een filosofische verklaring voor wat betreft de mogelijkheid van de Verlossing van ons allen door en in Jezus Christus. Het is echter een filosofische benadering van een gegeven uit de Openbaring (dogma). Berust een dergelijk gegeven ook op een bestaande ‘natuurlijke’ eigenschap van de mens, van de materie, van de kosmos, van de werking van de geest, van de zielsvermogens? En zo ja, welke is dat?

We houden ons tijdens de bijeenkomst bezig met nadenken over de realiteit van de onmiddellijkheid en waar ze terug te vinden is: bij de baby? In het dierlijk bewustzijn? Is de mystieke ervaring een “gerealiseerde onmiddellijkheid”, op een hoger vlak van bewustzijn getild?

We hebben de indruk dat we nog even bij dit eerste hoofdstuk zullen moeten blijven verwijlen, om alles goed te laten doordringen en tot een vorm van begrijpen te komen van wat Kierkegaard eigenlijk wil gezegd hebben en niet alleen of niet zozeer wat wij in zijn woorden aan betekenissen leggen. Voer voor onze ‘specialisten’ ter zake om ons dat alles te bezorgen?

We vragen voor volgende keer om het ganse eerste hoofdstuk gelezen te hebben om het dan in zijn geheel enigszins te proberen te omvatten. Zodoende dat we nadien met minder moeite de verkenning van de Angst kunnen aanvangen.

Niet vergeten, beste leden: uw bijdrage te storten voor het lopende jaar: € 15 op rekening nr. 001- 1364212-80 of: IBAN BE 47 0011 3642 1280 / BIC GEBABEBB.
Voor Nederland is dit: ING 3162270 of: IBAN: NL08INGB0031162270 / BIC: INGBNL2A van Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen Wilrijk-Antwerpen.


Volgende Bijeenkomst: vrijdag 28 januari te 16u.
Next meeting: January 28th, 04h p.m.

Sam Landuyt.

Geen opmerkingen: