donderdag, juli 14, 2011

André-Pierre Vermaut 1920 - 2011 - Ter herinnering voor altijd

Eén van onze leden, onze ouderdomsdeken die deze waardigheid met onverwoestbaar enthousiasme droeg, is thans overleden. We hebben hem op 7 juli uitgeleide gedaan. Hij was " a man of all seasons" en "a man of all colours", maar ook een man uit één stuk. En dat zal hij blijven in ons aller herinnering.
Ter ere van hem en om hem te gedenken volgen hier de afscheidswoorden die Chris Vonck, rector van de Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, hem en ons toesprak en ook het gedicht - een levenslied - van André zelf: Cyber Poem.
Moge de eeuwige sneeuw van Alaska, waar hij 15 jaar als oblaat-missionaris werkzaam was, hem nu omringen en bewaren voor altijd in de schoot van de Oneindige Liefde die André zo goed kon bezingen.
S.L.


Andre Vermaut – 07.07.2011 (Crematorium Wilrijk) 14u.

De dienst van vandaag moet geen rouwdienst zijn, maar een dankdienst.

Ik verklaar me nader:

André, missionaris, gehuwd, lid van het zangkoor van de International Protestant Church of Antwerp, van hem nemen we nu afscheid.

Wij nemen afscheid van het lichaam van André Vermaut.

Meermaals zeggen we dat mensen komen en gaan: dat is een onwaarheid.

André was André en zoals gisteren ons iemand mailde: hij was een man of all seasons. Of all seasons – of  all colours…  Nooit zal er trouwens een tweede André op de aarde rondlopen. Een pater, een vriend van mensen, een vriend van velen, van zeer velen. Beter nog: iedereen die André ooit heeft ontmoet, ontmoette een vriend.

André hield van deze aarde. Op de FVG, op onze maandelijkse vergaderingen van de Werkgroep Kierkegaard, werd niet alleen gepraat. Steeds was er wel iets te vieren, zoals een verjaardag bijvoorbeeld. Regelmatig werd er een wijntje gedronken. En was het goede wijn, dan dronk André twee glazen. Was de wijn zeer goed – drie glazen. Zeer graag rookte hij een sigaar. Maar het moest een goede sigaar zijn!

Tijdens bepaalde barre winters bracht André zijn schaatsen mee, en samen met Piet van den Bogaard uit Breda, zoemde hij rond op de vijver van de Faculteit. Tot de politie ons belde met de boodschap dat dit echt niet verder kon.

In de klas werd flink gediscussieerd. Over Waarheid. Over Normen. André wilde overal present zijn en zijn grote filosofen en wetenschappers, waaronder Ilya Prigojin en Leo Apostel en zoveel anderen, brachten, als ik me niet vergis, voor hem de ware gedachte en de zin van het bestaan tot leven. Het leven dat hij eindeloos achtte. Allicht wel met een begin maar, zoals dit bij  internet het geval is (waarvan hij overvloedig gebruik maakte)  met een einde dat zich eindeloos voort beweegt, en verder leeft in een voortdurend toenemende ontplooiing. Alles is in beweging. Alles is energie.

Kierkegaard  trok hem enorm aan: het geloof in het ongelooflijke!

De mens is niet centrisch of ‘en soi’. De mens is excentrisch: uitstaand naar. Vandaar dat hij kerken bouwt, synagogen, tempels, loges. Waarom? Omdat de mens wellicht de ware afvallige van de natuur is en hunkert naar oneindigheid. En vandaar al die monumenten als vertegenwoordigers van 'het hogere', reflectoren van het licht dat rust moet brengen.

Het is al gezegd of het wordt gezegd: voor André was en is het woordje God een werkwoord.

André had feeling voor het sacrale, het Heilige. En als dat sacrale, dat heilige ,dat mysterieuze , dat ogenblik van huivering, dat irrationele gevoel de kop opsteekt, in weerwil van het rationele - dan zweeg André. En voelde hij, precies zoals ooit tevoren in het Hoge Noorden bij zijn geliefde Inuit,  terwijl hij knielde in een door mensenhanden gebouwde Mariagrot, de sfeer van 'het elkaar'.   Mysterie? Hypothese? Voor André geen hypothese maar een apotheose!

Laat me enkele reflecties citeren die André in stilte beaamde. Reflecties vanuit het Boeddhisme, de Islam, het Christendom.

De grond waarop ik sta  (Boeddha)
“Het is mijn aard oud te worden:

Er is geen ontsnapping aan de ouderdom.

Het is mijn aard om ziekte te kennen:

Er is geen ontsnapping aan ziekte.

Het is mijn aard te sterven:

Er is geen ontsnapping aan de dood.

Al wat mij lief is en ieder die ik liefheb

heeft de aard te veranderen;

Er is geen ontsnapping aan het verlies van hen.

Mijn daden zijn mijn enige ware bezit:

Er is geen ontsnapping aan de gevolgen van mijn daden.

Mijn daden zijn de grond waarop ik sta”.


Mysterie (A. Schweitzer)
“Wij zullen ons moeten verzoenen met het feit dat wij voor elkaar een mysterie blijven. Elkaar kennen betekent niet alles van elkaar weten, maar elkaar liefhebben, elkaar vertrouwen en in elkaar geloven”.


Openbaring van Johannes
 “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan, en Hij die op de troon gezeten is, zei: Zie, ik maak alle dingen nieuw.”

Shinran Shonin, de stichter van de Boeddhistische Reine Landschool zei het zo:
"Nooit heb ik gevraagd om geboren te worden, en toch ben ik geboren en opgevangen. Nooit heb ik gevraagd om te sterven, toch zal ik sterven. Dus twijfel ik er niet aan dat ik weer opgevangen zal worden, hoe dan ook".
I. Khan (Soefi)
“Treur niet over de dood van uw geliefde,

roep de reiziger niet terug

die op reis is naar zijn bestemming,

want jij weet niet wat hij zoekt.

Jij bent van de aarde,

maar hij is nu van de hemel.Door over de dode te wenen

bedroef je de ziel van hem

die niet tot de aarde kan terugkeren,

kun je hem niet anders dan hinderen.Hij is gelukkig op de plaats waar hij is aan­geland.

Het verlangen naar hem toe te gaan helpt hem niet.

Jouw levensdoel houdt

door naar contact met hem te verlangen

je nog op aarde.Geen schepsel dat ooit geboren is

heeft in werkelijkheid aan een ander behoord;

iedere ziel is de geliefde van God.

Heeft God niet lief zoals wij mensen dat niet kunnen?

De dood doet daarom niet anders

dan de mens met God verenigen,

aan Wie de ziel in Waarheid toebehoort.

Tot Hem keert zij vroeger of later terug.Waarlijk, achter de sluier van de dood

is een nieuw leven verborgen,

dat het begrip van de mens op aarde te boven gaat.

Indien je de vrijheid van die wereld zou ken­nen en wist

hoe de bedroefde harten er van hun last wor­den bevrijd,

indien je wist hoe de zieken daar worden genezen

en de wonden worden geheeld,

indien je de vrijheid kon begrijpen die de ziel ervaart

naarmate zij zich van dit aardse leven van begrenzingen verwijdert,

je zou niet meer treuren over hen die zijn heengegaan,

maar bidden voor het geluk en de vrede van deze zielen

op hun verdere reis”.CYBER POEM

André-pierre Vermaut


                      Op een schaal naar Oneindig

                      Digitaal en Analoog

                    Cybernetica en Mystiek

                     

We nummeren dagen, jaren en eeuwen ...

We meten bergen, woestijnen, en peilen zeeën ...

We trachten zelfs de sterren te tellen ...

En scannen de ruimte zoekend naar leven.Nanoseconden, miljoenen duizendtallen,

Quasars, quarks, en nanobacteria

zijn DIGITS van tijd, ruimte, materie en leven ...  

Digits… enkel digits…hoe groot ze ook zijn!De MODEM van een computer

Digitaliseert tijd, ruimte, materie en leven …

Ontoegankelijke kosmische en kwantum dimensies

Berekenbaar gemaakt voor cybernetica...!!!Maar is “tijd-ruimte-materie-leven” ANALOOG of  DIGITAAL ?

Grote vraag ! ... en ik dacht dikwijls:

We hebben wellicht een “modem” nodig om “ONEINDIG” te lezen ... 

Maar we kunnen enkel digitaliseren … nooit volledig lezen …

Oneindig is niet “NEGATIEF”, het is een POSITIEVE SCHAT,

Ontoegankelijk voor onze gebrekkige menselijke geest.En ik ging door met denken ...

Zou misschien geloof ... NAAKT geloof ...

Geloof zonder Heilige Boeken, Openbaringen, Dogma’s,

- geloof gelovend dat we, in essentie, niets weten -

Een mystieke modem kunnen zijn om  O N E I N D I G te lezen,

En een mystieke schat van  O N E I N D I G E  L I E F D E ?Maar, naast dit mystieke beeld van oneindige liefde,

Zou ik, meer realistisch, willen besluiten:

Analoog of  Digitaal ?... EXISTENTIE is DIGITAAL ...

ESSENTIE, daarentegen, is ANALOOG en ONEINDIG:

God... Dieu... Jahwe... Allah...,

Of welk woord  ervoor gebruikt wordt,

Is geen NAAM maar een WERKWOORD,

Een werkwoord dat actie uitdrukt … oneindige actie,

ONEINDIG KOSMISCH EN KWANTUM ORGASME ...Transcendentie of Immanentie?... geen verschil !

Oneindig in alle richtingen en in elke betekenis …

ONEINDIG ... ONEINDIG ... ONEINDIG ...!

Definitie zou een einde maken aan het ONEINDIGE !

 __________

     André-Pierre Vermaut  (vertaling Fientje Van Otten)                                           
                                                                                                         
                                            


 
   
 
 

 
 

                
    
                                                            

  CYBER POEM                On a scale to Infinite

                      Digital  and  Analog

                    Cybernetica and Mysticism

      

                           

We number days, years and centuries…

We measure mountains, deserts, and fathom seas…

We even try to count the stars…

And scan the skies for life.Nanoseconds, million millennia,

Quasars, quarks, and nanobacteria

Are DIGITS of time, space, matter and life...

Digits… just digits…whatever size they be !The MODEM of a computer

Digitizes  time, space, matter and life…

Inaccessible cosmic and quantum dimensions

Made computable for cybernetics...!!!But is  “time-space-matter-life”  ANALOG or DIGITAL ?

Great question ! ... and I often thought:

We might need a “modem” to read  “INFINITE”... 

But we can only digitize... never fully read it...

Infinite is not “ NEGATIVE”, it is a POSITIVE TREASURE,

Inaccessible to our failing human mind.And I keep on thinking...

Might not faith... NAKED faith...

Faith without Holy Books, Revelations, Dogmas,

Faith believing that, in essence, we know nothing,

Be a mystical modem to read  I N F I N I T E,

And a mystical treasure of  I N F I N I T E   L O V E  ?However, besides  this  mystical view of infinite love,

I would like  to conclude, in a more realistic way:

Analog or Digital ?.. .EXISTENCE is DIGITAL...

ESSENCE, however, is ANALOG and INFINITE :

God... Dieu... Jahwe... Allah...,

Or whatever word being used instead,

Is not a NAME but a VERB,

A  verb  expressing action... infinite action,

INFINITE  COSMIC AND QUANTUM  ORGASM....Transcendence or Immanence ?... no difference !

Infinite in all directions and in every sense...

INFINITE... INFINITE... INFINITE...!

Defining it would stop being  INFINITE  !

                 (André-Pierre Vermaut )

   

                                                             

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen: