donderdag, december 07, 2017

WERKGROEP KIERKEGAARD UITNDIDING BIJEENKOMST 17 NOVEMBER

Verslag Bijeenkomst 6 oktober 2017Aanwezig: Biserat Abebe, Lydia Bonte, Erik De Keyser, Sam Landuyt, Gisèle Peeters, Fientje Van               Otten, Chris Vonck, 
Afwezig en verontschuldigd: Geert Cornelis, Rit Van den Bergh

Verslag van de Bijeenkomst :

Remembrance  onmiddellijk voelen we de afwezigheid van Hedwig, ons dierbaar recent overleden medelid. En weer eens blijkt dat wij meer zijn voor elkaar dan enkel toehoorders of medeleden van een werkgroep, maar dat er tussen ons een diepere vriendschap is gegroeid. Betrokkenheid is de boodschap die Hedwig ons als ‘leidmotief’ naliet; dat was zij met ons en wij met haar in alle stilte en in de eenvoud van haar persoonlijkheid.
                Het brengt ons er toe onder elkaar even door te mijmeren over hoe het ‘ginds’ wel zal zijn, als ook wij daar zullen toekomen in onze “Subjectiviteit van het Zelf van de Eeuwige Mens, in de geest ervan” … Zullen we ons dan even ver, of veel verder, op afstand voelen, alsof we ergens in de Verenigde Staten gaan wonen zijn of in Australië? Of is het inderdaad zo dat door onze betrokkenheid op elkaar, in de reële werkzaamheid van onze wederzijdse affectie en vriendschap, wij steeds dicht bij elkaar zullen kunnen vertoeven? Waarom niet? In de eeuwigheid is er geen verleden, heden of toekomst, geen ginder ver en geen hier dichtbij…

                We luisteren daarna aandachtig naar de presentatie door Fientje van het eerste deel van het boek “Mijn schrijverswerkzaamheid” van Søren Kierkegaard,            Het Gezichtspunt voor mijn Schrijverswerkzaamheid”. De uitdrukking ‘gezichtspunt’ maakt duidelijk dat Kierkegaard probeert zijn werk en zijn leven in het juiste perspectief te plaatsen, dat van de eeuwigheid, want het leven krijgt pas - als geheel -  gestalte vanuit de dood. Dit wordt duidelijk gemaakt door het tweede deel van de ondertitel: “een directe mededeling, verslag voor het nageslacht. Kierkegaard schreef het boek in 1848, maar het werd postuum uitgegeven door de broer van Søren K.. We lezen de uitgave van Damon in de Nederlandstalige versie.
                De samenvatting van het eerste deel, waarvan de aanwezigen een kopij kregen, geeft zeer goed de ideeën weer waarmee S.K. zijn werk bekijkt op het einde van zijn leven en ze uitlegt en rechtvaardigt: ik ben een religieus schrijver, altijd geweest en mijn werken onder pseudoniem zijn filosofische/esthetische benaderingen in de stijl en argumentatie van die lezers die ik op geen andere wijze kon bereiken met mijn boodschap van het christen zijn (christendom!) in de collectieve zinsbegoocheling die de christenheid voorstelt. Deze eerdere werken waren bedoeld om deze lezers, mensen, een opstap te geven, tegemoet te gaan en te bereiken daar waar zij zich bevonden. En dat was een grote  pelgrimstocht voor hem. In de beginjaren van zijn schrijverschap miste hij de rijpheid van de volwassen christen. Toch zijn er ook van in het begin van zijn schrijverschap echt christelijke werken, naast de esthetische publicaties onder allerlei pseudoniemen.
                Kierkegaard is één van de eersten die zijn blik heeft gericht op de conditie van de mens in de moderniteit: - een ‘zelf’, een voornaamwoord dat een reflexieve gesteldheid aanduidt, noch een substantieel ‘ik’, noch een subject. We kunnen hem diegene noemen die het “Cogito, ergo sum” voor zichzelf – en voor ons - verandert in “Ik doe wat/wie ik ben”. “En ik ben wat ik doe” kunnen we er gerust aan toevoegen.
                Voor de volgende bijeenkomst lezen we verder vanaf blz. 46, Hoofdstuk II + Epiloog en Besluit; tot bladzijde 90. In bijlage – voor wie het boek nog niet heeft – een kopij van de tekst voor persoonlijk gebruik.
               
Uitnodiging voor de bijeenkomst van 17 november 2017
                Omdat de eerste twee weken van november telkens feestdagen bevatten, hebben we geopteerd de volgende bijeenkomst te verplaatsen naar vrijdag, 17 november – 17 uur.
We lezen: Hoofdstuk II & III, epiloog en conclusie inbegrepen, van (Engelse versie: van p. 44 tot en met 103).

                Ter herinnering, voorstel voor de samenkomsten tijdens dit werkjaar:
                               17/11     8/12       12/1      9/2        9/3        13/4       4/5         8/6
De voorgestelde datum van 11/5 werd vervangen omdat deze dag in het Hemelvaartweekend valt.

                                                                                                              Tot vrijdag, 17 november 2017.
                                                                                                              Sam Landuyt, Fientje Van Otten.
__________________________________________________________________________________
Invitation for our international friends
                As the first two weeks of November include a school holiday, we have preferred to postpone the meeting to Friday, 17 November at 17:00 h. We read (English version: from p. 44  until 103).
 Chapter II & III – Epilogue & Conclusion included – until p.103     
                As a reminder, the proposed dates for the meetings of this year:
                               17/11     8/12       12/1      9/2        9/3        13/4       4/5         8/6
The proposed date of 11/5 has been replaced because it falls in the Ascension Weekend.               
Geen opmerkingen: